Question for written answer E-010990
to the Commission
Rule 130
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) , Jean-Luc Schaffhauser (ENF) , Georgi Pirinski (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Yana Toom (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Javier Nart (ALDE)

Subject: Decision of the Ukrainian parliament and the respect for fundamental rights

Ukraine signed an Association Agreement with the EU in 2014. According to the Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit held in Riga (21 to 22 May 2015), ‘Summit participants recommit themselves to strengthen democracy, rule of law, human rights and fundamental freedoms’.
The Verkhovna Rada (parliament) of Ukraine approved the Resolution No 462-VIII on May 21 2015.
This document suspends several provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and of the European Convention on Human Rights in the so-called anti-terrorist operation zone in the Donetsk and Luhansk regions. It concerns a person’s right to liberty and security (Article 5 ECHR), to fair trial (Article 6 ECHR), respect for private and family life (Article 8 ECHR) and the right to an effective remedy (Article 13 ECHR).
These provisions are suspended until the return under Ukrainian control of these territories and of the Russian-Ukrainian border.
1. Have Ukrainian authorities conducted formal consultations with EU bodies regarding implementation of resolution No 462-VIII?
2. Does the Council have any concerns that the implementation of the resolution No 462-VIII may undermine proper implementation of the EU-Ukraine Association Agreement?
3. What mechanism does the Council have in place to monitor the proper implementation by Ukraine of its commitments regarding the strengthening of democracy, rule of law, human rights and fundamental freedoms, especially in the so-called anti-terrorist operation zone?

Reply
(1.2.2016)
The Council did not discuss the issue.

Maltese Version – Deċiżjoni tal-Parlament Ukrain u r-rispett tad-drittijiet fundamentali
E-010990/2015/rev.1
lill-Kunsill
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Jean-Luc Schaffhauser (ENF), Georgi Pirinski (S&D), Alfred Sant (S&D), Yana Toom (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE) u Javier Nart (ALDE)
Suġġett: Deċiżjoni tal-Parlament Ukrain u r-rispett tad-drittijiet fundamentali
L-Ukraina ffirmat Ftehim ta’ Assoċjazzjoni mal-UE fl-2014. Skont id-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Summit tas-Sħubija tal-Lvant li saret f’Riga (mill-21 sat-22 ta’ Mejju 2015), ‘Il-parteċipanti tas-Summit jimpenjaw ruħhom mill-ġdid biex isaħħu d-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali’.
Il-Verkhovna Rada (Parlament) tal-Ukraina approva r-Riżoluzzjoni Nru 462-VIII fil-21 ta’ Mejju 2015.
Dan id-dokument jissospendi diversi dispożizzjonijiet tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-hekk imsejħa żona ta’ operazzjoni kontra t-terroriżmu fir-reġjuni ta’ Donetsk u Luhansk. Dan jikkonċerna d-dritt ta’ persuna għal-libertà u s-sigurtà (Artikolu 5 tal-KEDB), għal proċess ġust (Artikolu 6 tal-KEDB), għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja (Artikolu 8 tal-KEDB) u d-dritt għal rimedju effettiv (Artikolu 13 tal-KEDB).
Dawn id-dispożizzjonijiet huma sospiżi sakemm dawn it-territorji u l-fruntiera bejn ir-Russja u l-Ukraina jerġgħu jaqgħu taħt il-kontroll tal-Ukraina.
1. L-awtoritajiet Ukraini wettqu konsultazzjonijiet formali mal-korpi tal-UE dwar l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni Nru 462-VIII?
2. Il-Kunsill għandu xi tħassib dwar jekk l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni Nru 462-VIII tistax timmina l-implimentazzjoni xierqa tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukraina?
3. X’mekkaniżmu għandu l-Kunsill biex jimmonitorja l-implimentazzjoni xierqa mill-Ukraina tal-impenji tagħha rigward it-tisħiħ tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, speċjalment fl-hekk imsejħa żona ta’ operazzjoni kontra t-terroriżmu?

EN
E-010990/2015
Reply
(1.2.2016)

Il-Kunsill ma ddiskutiex il-kwistjoni.

Facebook Comments

Post a comment