L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu l-għan li jibbenefika liċ-ċittadini billi jipprovdi aċċess aktar sigur u trasparenti għal pjattaformi online biex dawn jesprimu ideat, jistudjaw, jikkomunikaw u jixtru. Tinkludi miżuri biex tipproteġi kontra kontenut illegali, u oġġetti u servizzi illegali. Miżuri oħra jittrattaw it-trattament tal- kontenut ta’ ħsara bħad-diżinformazzjoni politika, iżda l-enfasi hi fuq ir-rispett sħiħ tal-GDPR.

Se japplika għan-negozji kollha involuti fis-servizzi diġitali u se jkopri wkoll ir-reklamar diġitali. Alfred Sant huwa involut fi proċess li jwassal għal pożizzjoni komuni għall-grupp politiku S&D fil-fajl bejn id-diversi Rapporteurs ta’ Opinjoni S&D li jirrappreżentaw diversi kumitati parlamentari.

Suġġett ewlieni ta’ diskussjoni f’dawn id-deliberazzjonijiet huwa jekk dawn is-sett ta’ regoli l-ġodda għandhomx jinkludu projbizzjoni totali jew parzjali ta’ reklami onlajn immirati. Bi tħejjija, Alfred Sant diġà kellu l-ewwel skambju mar-Rapporteur tal-Opinjoni li huwa l-Ewroparlamentari Mikuláš Peksa tal-Greens Ċeki li fih esprima l-prijoritajiet tiegħu għall-Opinjoni.

Fost dawn il-prijoritajiet, Alfred Sant qed jipproponi li l-miżuri ta’ proporzjonalità jiġu vvalutati wkoll mill-perspettiva ta’ kif għandhom impatt fuq l-ambjent ekonomiku usa’, speċjalment peress li s-servizzi diġitali qegħdin progressivament jammontaw għal sehem dejjem akbar ta’ komunikazzjonijiet ekonomiċi.

Alfred Sant qed jindirizza wkoll il-possibbiltà ta’ pressjonijiet anti-kompetittivi li jirriżultaw mill-kunflitt tal-liġijiet nazzjonali, pereżempju meta awtorità nazzjonali tordna t-tneħħija tas-servizz fi stat membru ieħor għal kontenut li mhux illegali f’dak l-istat membru.

L-Abbozz ta ‘Opinjoni tal-Kumitat ECON huwa mistenni għat-8 ta’ Lulju bi skadenza għall-emendi fis-6 ta ‘Settembru u vot fil-Kumitat previst għall-aħħar ta’ Ottubru.


Alfred Sant appointed rapporteur on the Digital services Act

Alfred Sant has been appointed as the S&D Rapporteur for the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee Opinion on the Digital Services Act.

The Digital Services Act aims to benefit citizens by providing safer and more transparent access to online platforms for them to express ideas, study, communicate and shop. It includes measures to protect against illegal content, and illegal goods and services. Other measures tackle the treatment of so-called harmful content like political disinformation, but the emphasis also is on the full respect of the GDPR. 

It will apply to all businesses involved in digital services and will also cover digital advertising. Alfred Sant is engaged in a process leading to a common position for the S&D political group on the file between the various S&D Opinion Rapporteurs representing various parliamentary committees. 

A key topic of discussion in these deliberations is whether these new set of rules should include a total or a partial ban of targeted online ads. In preparation, Alfred Sant has already had a first exchange with the Opinion Rapporteur who is Czech Greens MEP Mikuláš Peksa in which he expressed his priorities for the Opinion.

Among these priorities, Alfred Sant is proposing that measures of proportionality are assessed also from the perspective of how they impact the wider economic environment, especially since digital services are progressively accounting for an ever bigger share of economic communications.

Alfred Sant is also addressing the possibility of anti-competitive pressures arising from the conflict of national laws, for example when a national authority orders the takedown of service in another member state for content that is not illegal in that member state.

The Draft Opinion of the ECON Committee is expected for the 8th July with a deadline for amendments on 6th September and a vote in Committee foreseen for late October.

Is-solidarjetà dwar il-migrazzjoni bejn l-Istati Membri għadha limitata 

Matul dibattitu konġunt dwar it-tħejjija tal-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta’ Ġunju u t-tnedija mill-ġdid tad-dikjarazzjoni ta’ Malta miftiehma fis-Summit tal-Belt Valletta ...
Read More

L-ispejjeż biex ikunu konformi mar-regoli l-ġodda huma għaxar darbiet ogħla għall-intrapriżi żgħar

"Lil hinn mill-waqgħa qawwija fil-valur miżjud tagħhom, l-impjiegi pprovduti mill-intrapriżi żgħar naqsu b'aktar minn 1.4 miljun fl-aħħar sena tal-kriżi Covid-19 ...
Read More

Il-Parlament Ewropew m’għandux jindaħal fil-pjan nazzjonali tal-Istati Membri 

Filwaqt li esprima r-riżervi tiegħu dwar ir-riżoluzzjoni, Alfred Sant iddikjara li r-rwol tal-Parlament Ewropew huwa li jiskrutinizza l-prestazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ...
Read More

Alfred Sant maħtur rapporteur fuq l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu l-għan li jibbenefika liċ-ċittadini billi jipprovdi aċċess aktar sigur u trasparenti għal pjattaformi online biex ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment