Waqt li kien qed jindirizza s-sessjoni tal-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, l-eks Prim Ministru u Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Laburista (S&D) Alfred Sant, enfasizza li l-għanijiet ewlenin wara l-ħolqien tal-pakkett tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru u r-Reżiljenza m’għandhomx ikunu ggwidati minn kunsiderazzjonijiet li huma rrilevanti għall-ħtieġa urġenti li titnieda mill-ġdid l-ekonomija Ewropea u jitrażżan il-ħruġ tal-fondi tal-gvern.

Alfred Sant wissa li “Il-konsegwenzi jibqgħu diffiċli biex jiġu antiċipati iżda wieħed diġà jista’ jikkonkludi li fid-daqs u l-format, il-Fond ta’ Rkupru x’aktarx mhux se jkun biżżejjed biex iżomm l-impatti imprevedibbli tal-pandemija”.

L-RRF huwa strument ta’ rkupru temporanju maħluq mill-Unjoni Ewropea biex jikkumpensa għall-effetti fuq l-ekonomija tal-Pandemija tal-Coronavirus. Dan idur madwar sitt pilastri ta’ azzjoni jiġifieri, it-tranżizzjoni ekoloġika; it-trasformazzjoni diġitali; il-koeżjoni ekonomika, il-produttività u l-kompetittività; il-koeżjoni soċjali u territorjali; is-saħħa, ir-reżiljenza ekonomika, soċjali u istituzzjonali; il-politiki għall-ġenerazzjoni li jmiss. Dan il-fond għandu l-għan ukoll li jħejji lill-pajjiżi Ewropej għall-isfidi u l-opportunitajiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Il-MPE Laburista fakkar li l-perjodu ta’ tħejjija għall-biċċa l-kbira tal-programmi nazzjonali spiċċa u beda jsir il-ħruġ tal-finanzjament. Sant ħeġġeġ li għandu jkun hemm kawtela dwar nuqqas ta’ qbil kruċjali, il-kundizzjonalità li wieħed ikollu aċċess għall-fondi tal-RRF. Dan huwa partikolarment dibatibbli fejn jidħlu rakkomandazzjonijiet ekonomiċi speċifiċi għall-pajjiż immirati biex jagħmlu pressjoni fuq l-Istati Membri fuq objettivi ta’ politika fejn qabel kien impossibbli li jsir dan, huwa wissa.

“Il-Kummissjoni hawnhekk iżżomm diskrezzjoni kbira fil-valutazzjoni ta’ jekk pjan nazzjonali jikkontribwixxix biex jindirizza b’mod effettiv, l-isfidi kollha, jew partijiet sinifikanti identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż rilevanti. Madanakollu, it-tali diskrezzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-liġi, u mhux fuq l-approċċ tal-politika tal-uffiċċju tal-Kummissjoni inkarigat”, żied jgħid Sant. Ovvjament huwa kellu f’moħħu l-kontroversji li għaddejjin dwar l-osservanza tal-kundizzjonijiet tal-istat tad-dritt annessi mar-regolament.

Sant enfasizza wkoll li minn aspett ta’ ppjanar, fid-dawl tal-fatt li l-pandemija tista’ tkompli għal żmien twil, dawk li jfasslu l-politika jista’ jkollhom bżonn jirriformulaw il-pakkett.


Recovery Fund: Not enough to contain the unforeseeable impacts of the pandemic

Addressing the plenary session of the European Parliament in Strasbourg, former Prime Minister and Head of the Labour Party (S&D) Delegation Alfred Sant, emphasized that the main goals behind the creation of the European Union Recovery and Resilience package should not be guided by considerations that are irrelevant to the urgent need to relaunch the European economy and staunch the outflow of government funds.

Alfred Sant has warned that “Consequences remain difficult to foresee but one can already conclude that in size and format, the Recovery Fund is likely not to be enough to contain the unforeseeable impacts of the pandemic”.

The RRF is a temporary recovery instrument created by the European Union to compensate for the effects on the economy of the Corona Virus Pandemic. It revolves around six action pillars namely, the green transition; digital transformation; economic cohesion, productivity and competitiveness; social and territorial cohesion; health, economic, social and institutional resilience; policies for the next generation. This fund also aims to prepare the European countries for the challenges and opportunities of the green and digital transitions.

The Labour MEP reminded that the preparation period for most national programmes is over and the disbursement of financing has begun taking place. Sant urged caution on a crucial disagreement, the conditionality to access RRF funding. This is particularly disputable when it comes to economic country specific recommendations aimed at pressurising Member States over policy objectives where it has previously been impossible to do so, he warned.

“The Commission here retains a large discretion in assessing whether a national plan contributes to address effectively, all , or a significant subset of challenges identified in the relevant country-specific recommendations. Yet, such discretion should be law-based, and not on the policy approach of the Commission office in charge”, Sant added. He obviously had in mind the ongoing controversies about the observance of rule of law conditions attached to the regulation.

Sant also emphasized that from a planning aspect, in view of the fact that the pandemic could continue for a long time, policymakers might need to reformulate the package.

Dora se tippermetti lill-banek u lill-istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE joperaw b’sigurtà akbar – Alfred Sant

“B’Dora, iċ-ċansijiet li l-Bank of Valletta u banek oħra Ewropej jintlaqtu b’suċċess minn gruppi ċiberkriminali għandhom jonqsu. Huwa sodisfaċenti ħafna ...
Read More

Sant jappoġġja r-rapport dwar l-isfidi u l-prospetti għal reġimi ta’ kontroll tal-armi u diżarm tal-armi ta’ qerda tal-massa multilaterali

Alfred Sant ivvota favur rapport dwar l-isfidi u l-prospetti għal reġimi multilaterali ta' kontroll tal-armi u diżarm tal-armi tal-qerda tal-massa ...
Read More

Sant jappella għal dibattitu miftuħ dwar il-possibbiltà u l-fattibilità li jitkissru monopolji diġitali

Waqt dibattitu plenarju fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu dwar il-liġi Ewropea l-ġdida li tirregola s-swieq diġitali, Alfred Sant enfasizza li s-sitwazzjoni ...
Read More

Fond ta’ Rkupru: Mhux biżżejjed biex iżomm l-impatti imprevedibbli tal-pandemija

Waqt li kien qed jindirizza s-sessjoni tal-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, l-eks Prim Ministru u Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Laburista (S&D) ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment