Gozitan artists Christopher Saliba, Rachel Galea, Manuel Farrugia and Anthony Caruana are exhibiting 24 works of art embracing change in Gozo at the European Parliament in Brussels. The exhibition focuses on the work in progress of Gozitan artists as they develop their idiom in a dialectic between a past that relied on protected traditions, and a changing present and future.

“This is an excellent opportunity for us artists to address the issue of people living in Gozo to strike the right balance between salvaging their identity and meeting the demands and expectations of contemporaneity”, artist Christopher Saliba told journalists in Brussels.

Minister for Gozo Justyne Caruana, who declared the exhibition open, said the Gozitan artists’ exhibits represent a small island brimming with artistic and creative talents.
“Paintings are the language of a human mind and heart that narrate our smiles and tears, our anxieties and aspirations.” remarked Minister Caruana.
Former Prime Minister and Maltese MEP Alfred Sant, who invited the Gozitan artists to exhibit their artistic creations, said that constrained by a double insularity, the small island community of Gozo faces the ongoing challenges created by post modernisation and a need to adapt to economic and social discontinuities.
“The artists of Gozo have been giving witness to the experiences deriving from these challenges that have also affected – and are still affecting in a significant manner – the identity and cultural profile of their island.” said Dr Sant.
The exhibition was coordinated and set up by Curator Manwel Grima.

Maltese Version – REALTAJIET U ASPIRAZZJONIJIET GĦAWDXIN BL-ARTI FIL-PARLAMENT EWROPEW

L-Artisti Għawdxin Christopher Saliba, Rachel Galea, Manuel Farrugia u Anthony Caruana qed jesebixxu 24 xogħol tal-arti bit-tema ‘Inħaddnu l-bidla f’Għawdex’, fil-Parlament Ewropew fi Brussell. L-esebizzoni hija espressjoni artistika tal-aspirazzjonijiet tal-Għawdxin waqt li l-gżira Għawdxija għaddejja minn bidliet qawwija ekonomiċi, soċjali u kulturali minn ħdanha u minn barra.

“Din hija opportunita` eċċellenti għalina l-artisti biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-poplu li jgħix f’Għawdex li dejjem jeħtieġ isib bilanċ bejn il-ħarsien tal-identita` u l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tal-kontemporanjeta`”, qal l-artist Christopher Saliba lil ġurnalisti fi Brussell.

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana, li nediet l-esebizzjoni, qalet li l-esebiti tal-artisti Għawdxin jirrappreżentaw gżira żgħira li tfawwar b’talenti artistiċi u kreattivi.

“Il-pitturi jixhdu moħħ u qalb il-bniedem filwaqt li jirrakkontaw it-tbissim u d-dmugħ tagħna, l-ansjetajiet u l-aspirazzjonijiet tagħna.” qalet il-Ministru Caruana.
Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista tal-Parlament Ewropew Dr Alfred Sant, li stieden l-artisti Għawdxin jesebixxu l-kreazzjonijiet artistiċi tagħhom fi Brussell, qal li b’insularita` doppja, l-gżira ċkejkna tal-komunita` Għawdxija għandha sfidi kontinwi maħluqa mill-post moderniżmu u mill-ħtieġa li tadatta għan-nuqqas ta’ kontinwita` ekonomiċi u soċjali.
“L-artisti Għawdxin qed jagħtu xiehda tal-esperjenzi li joħorġu minn dawn l-isfidi li affettwaw – u għadhom jaffettwaw b’mod sinifikanti – l-identita` u l-profil kulturali ta’ gżirithom.” qal Dr Sant.

L-esebizzjoni ġiet koordinata u mwaqqfa mill-Kuratur Manwel Grima.

Facebook Comments

Post a comment