Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

E-000854/2016

Subject: TTIP and its impact on Member States

A 2016 study conducted by the World Trade Institute suggests that the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) will result in an uneven distribution of economic gain in different sectors and in different Member States.
In this connection, the Commission is asked to provide the following information, based on current economic indicators as well as the current negotiation forecasts:
1.the expected impact on the national income level (GDP) of each Member State;
2.the expected changes in the format of the industrial sector of each Member State;
3.EU-level macroeconomic and budgetary plans to counter possible negative impacts suffered by any individual Member State?

Answer given by Ms Malmstrom (31.3.2016)

The systematic use of impact assessments is a key element of the Commission’s commitment to better policy making. As regards TTIP, the external study conducted by the Centre for Economic Policy Research (CEPR) in 2013 which supported the Commission impact assessment points to an increase in EU output (GDP) of 0.48%, and sets out possible impacts on sectors also at EU level. However, it does not provide results at EU Member State level.

As per standard practice in major trade negotiations, the Commission tendered a Sustainability Impact Assessment (SIA) for TTIP (1) which is being carried out by an independent contractor. As a result of stakeholders’ feedback and requests for further insights during the inception phase of the SIA, the Commission decided to ask CEPR to extend and update the economic assessment of TTIP done in 2013. The updated results on which the SIA will now be based include data for all 28 EU Member States, and results at EU level for sectors.

The SIA’s draft interim report is due to be published in the coming months. Upon its publication, the Commission will assess the impacts on Member States and reflect on appropriate measures to be taken. In addition, the Commission refers the Honourable Member to answer to previous parliamentary question E-005866/2015 (2).

(1) The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
(2) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

E-000854/2016

Suġġett: It-TTIP u l-impatt tagħha fuq l-Istati Membri

Studju tal-2016 imwettaq mill-World Trade Institute jissuġġerixxi li s-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) se tirriżulta f’distribuzzjoni inugwali tal-gwadann ekonomiku f’setturi differenti u fi Stati Membri differenti.
F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni mitluba tipprovdi l-informazzjoni li ġejja, abbażi kemm tal-indikaturi ekonomiċi attwali kif ukoll tal-previżjonijiet tan-negozjati attwali:
1.l-impatt mistenni fuq il-livell ta’ dħul nazzjonali (PGD) ta’ kull Stat Membru;
2.il-bidliet mistennija fil-format tas-settur industrijali ta’ kull Stat Membru;
3.il-pjanijiet baġitarji u makroekonomiċi fil-livell tal-UE biex jiġu miġġielda l-impatti negattivi possibbli mġarrba minn kwalunkwe Stat Membru individwali?

MT

L-użu sistematiku ta’ valutazzjonijiet tal-impatt hu element ewlieni tal-impenn tal-Kummissjoni għal tfassil ta’ politika aħjar. Fir-rigward tat-TTIP, l-istudju estern immexxi miċ-Ċentru għar-Riċerka dwar il-Politika Ekonomika (CEPR) fl-2013 li appoġġja l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni indika żieda fil-produzzjoni tal-UE (tal-PDG) ta’ 0.48%, u jistabbilixxi wkoll impatti possibbli fuq is-setturi fil-livell tal-UE. Madankollu, dan ma jipprovdix riżultati fil-livell tal-Istati Membri tal-UE.

Skont il-prattika standard f’negozjati kummerċjali ewlenin, il-Kummissjoni kkummissjonat Valutazzjoni tal-Impatt tas-Sostenibbiltà (VIS) għat-TTIP (3) li qiegħda ssir minn kuntrattur indipendenti. Bħala riżultat tar-reazzjonijiet tal-partijiet interessati u talbiet għal aktar informazzjoni matul il-fażi tal-bidu tal-VIS, il-Kummissjoni ddeċidiet li titlob lis-CEPR biex jestendi u jaġġorna l-valutazzjoni ekonomika tat-TTIP li saret fl-2013. Ir-riżultati aġġornati li l-VIS issa ser ikun ibbażat fuqhom jinkludu dejta għal kull wieħed mit-28 Stat Membru tal-UE, u riżultati fuq livell tal-UE għas-setturi.

L-abbozz ta’ rapport interim tal-VIS se jiġi ppubblikat fix-xhur li ġejjin. Hekk kif jiġi ppubblikat, il-Kummissjoni se tivvaluta l-impatti fuq l-Istati Membri u tirrifletti fuq il-miżuri xierqa li għandhom jittieħdu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tirreferi lill-Onorevoli Membru għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari preċedenti E-005866/2015 (4).

(3) Is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP)
(4) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Facebook Comments

Post a comment