Bħala rapporteur għall-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Alfred Sant ressaq total ta’ 123 emenda għal rapport dwar ir-Reżiljenza Operattiva Diġitali għas-settur Finanzjarju (DORA).

DORA għandha l-għan li timmassimizza is-sigurta’ diġitali fit-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha madwar l-Unjoni, u toħloq il-kundizzjonijiet ta’ Suq Uniku fis-servizzi finanzjarji kollha filwaqt li tindirizza t-teknoloġiji diġitali. Qed tiddefinixxi l-ewwel qafas tax-xorta tiegħu għal operazzjonijiet tal-ICT esternalizzati fis-servizzi finanzjarji.

Ir-rapport għandu l-intenzjoni li jibbilanċja l-preskrizzjoni leġiżlattiva li trid tkun legalment definita u preċiża, bi flessibilità li takkomoda bidla teknoloġika kontinwa, l-istrateġiji diġitali li jinbidlu fil-prattika tan-negozju, u differenzi ta’ kull xorta bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji.

Bl-emendi proposti tiegħu, Alfred Sant ipprova jintroduċi l-proporzjonalità u ffoka l-bidliet tiegħu fuq l-inklużjoni ta’ inċidenti ta’ pagamenti u theddid ċibernetiku fl-ambitu tar-regolament.

Alfred Sant kien attent biex jiżgura li r-regolament il-ġdid ma jkunx tabula rasa iżda jikkonforma mal-linji gwida preċedenti u pre-eżistenti li jirregolaw is-settur finanzjarju. Dan jippermetti lil DORA li ddaħħal lilha nnifisha bla xkiel fil-pajsaġġ pre-eżistenti.

Emendi oħra minn Alfred Sant huma relatati mat-terminazzjoni ta’ kuntratti taħt ċerti ċirkostanzi biex jiġi żgurat li t-terminazzjonijiet ma jkunux f’daqqa wisq iżda jippermettu żmien biżżejjed għal entitajiet finanzjarji biex jaġġustaw l-arranġamenti kuntrattwali tagħhom ma’ fornituri ta’ servizzi ta’ partijiet terzi tal-ICT b’tali mod li ma jipperikolawx ir-reżiljenza operattiva.

Il-passi li jmiss se jikkonsistu f’negozjati fil-Parlament Ewropew qabel is-sajf u vot fil-kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.


Alfred Sant tables 123 amendments on digital resilience of financial sector

As rapporteur for the Socialists and Democrats Group in the European Parliament, Alfred Sant has tabled a total of 123 amendments for a report on Digital Operational Resilience for the Financial sector (DORA).

DORA aims to maximize cybersecurity in all financial transactions across the Union, creating the conditions of a true Single Market across all financial services while addressing digital technologies. It is defining a first-of-its-kind framework for outsourced ICT operations in financial services.

The report intends to balance legislative prescription that must be legally definite and precise, with a flexibility that accommodates ongoing technological change, the shifting digital strategies in business practice, and differences of all sorts between financial institutions.

With his proposed amendments, Alfred Sant tried to introduce proportionality and focused his changes on the inclusion of payments incidents and cyber threats in the scope of the regulation.

Alfred Sant was careful about ensuring that the new regulation is not tabula rasa but aligns with previous and preexisting guidelines governing the financial sector. This permits DORA to insert itself smoothly in the preexisting landscape.

Other amendments by Alfred Sant are related to the termination of contracts under certain circumstances to ensure that terminations are not too abrupt but allow sufficient time for financial entities to adjust their contractual arrangements with ICT third party service providers in such a way as to not jeopardise digital operational resilience.

Next steps will consist in negotiations within the European Parliament before the summer and a vote in the Economic and Monetary Affairs committee.

Alfred Sant iressaq 123 emenda dwar ir-reżiljenza diġitali tas-settur finanzjarju

Bħala rapporteur għall-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Alfred Sant ressaq total ta’ 123 emenda għal rapport dwar ir-Reżiljenza Operattiva ...
Read More

L-ebda mod raġonevoli li bih barranin jistgħu jappoġġjaw il-politika Iżraeljania lejn il-Palestinjani – Alfred Sant

Il-verità hi li m’għadx hemm mod raġonevoli li bih il-barranin jistgħu jappoġġjaw il-politika Iżraeljani lejn il-Palestinjani u l-UE għandha tistqarr ...
Read More

Il-vuċi tal-konsumaturi għandha tingħata widen fir-reviżjoni tas-settur tal-Assigurazzjoni – Alfred Sant

Fid-dibattitu dwar il-futur sostenibbli tas-settur Ewropew tal-Assigurazzjoni, il-vuċi tal-konsumaturi, tal-investituri żgħar u ta’ dawk kollha li għandhom polza tal-assigurazzjoni, jinħtieġ ...
Read More

Alfred Sant jesprimi nuqqas ta’ qbil dwar ir-regolamenti tal-Premju tal-UE għal-Letteratura

Alfred Sant esprima nuqqas ta’ qbil mar-regolamenti tal-Premju tal-Letteratura tal-Unjoni Ewropea u talab lill-Kummissjoni Ewropea biex tispjega għaliex kittieba nominati ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment