L-ewwel stqarrija: Inżommok responsabbli mija fil-mija biex tiżgura li l-ġustizzja titwettaq.

It-tieni: M’għandi l-ebda fiduċja fik.

It-tielet: Għax m’għandi l-ebda fiduċja fik, żgur m’inix se ngħaddilek materjal essenzjali biex twettaq il-ħidma mistennija minnek, żgur ma nistax nafdahulek.

Ir-raba’: M’intix qed tiżgura li l-ġustizzja titwettaq. Għadha ma twettqitx.

Il-ħames: Qed tara kemm għandi raġun ma jkolli l-ebda fiduċja fik.

Is-sitta: Ir-responsabbiltà tibqa’ mija fil-mija tiegħek biex tiżgura li l-ġustizzja titwettaq. Tal-mistħija li m’intix tirrispetta d-dmir li hu tiegħek f’dil-ħaġa.

AWTIŻMU

Attività li nżammet quddiem il-knisja ta’ San Ġorġ Preca fis-Swatar il-Ħadd li għadda mill-Malta Autism Ceter immexxi mis-sur Melvin Attard tat prominenza lill-kondizzjoni tal-awtiżmu u dak li għandu jsir biex nilqgħu għaliha.

It-tfal b’dil-kondizzjoni huma fost l-aktar intelliġenti imma jeħtieġu – bħal fil-każ tad-dyslexics – għajnuna personalizzata biex ikunu jistgħu jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Jifformaw minoranza sostanzjali f’kull età. Ma nistgħux inħallu lill-membri ta’ dil-minoranza nieqsa mill-appoġġ li jwassalhom biex ikunujistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom lis-soċjetà.

Bħal f’oqsma “soċjali” oħra, jeħtieġ li jiġu dedikati aktar riżorsi umani, materjali u finanzjarji għal dan il-għan. Fl-istess ħin, tajjeb li jingħata skop sħiħ biex l-inizjattivi ta’ volontarjat jingħataw kull għarfien. Lil hinn mill-għajnuna finanzjarja tal-istat, li għandha tingħata fil-ħin u mhux b’ċertu dewmien: jekk il-volontarjat jiġi konsultat u involut kull meta jitħejjew proposti biex il-liġi u l-politika dwar l-awtiżmu jiġu mtejba, ma jsir xejn ħażin.

MIDJA U IMMIGRANTI

Bi tħejjija għal seminar dwar il-midja u l-immigrazzjoni fil-Mediterran li nżamm fil-Parlament Ewropew, ikkonsultajt dokument ta’ studju ffinanzjat fost oħrajn mill-Kummissjoni Ewropea u ppublikat fl-2017.Jikkonsisti l-aktar f’rapporti u analiżijiet maħduma pajjiż pajjiż fil-Mediterran dwar kif il-midja jittrattaw il-fenomenu tal-migrazzjoni.

Ir-rapport dwar Malta, miktub minn Mark Micallef, hu interessanti ħafna. Jagħti sunt estensiv ta’ kif żvolġiet l-immigrazzjoni “lejn” Malta matul is-snin u kif ittrattawha l-mezzi ta’ xandir u l-gazzetti. Jisħaq fuq kif il-mezzi tal-midja ġurnalistika f’Malta huma limitati hekk li ma tantx jippermettu rapportaġġi bbażati fuq riċerka tat-tul. Xorta saru sforzi ta’ min ifaħħarhom minn ġurnalisti individwali biex jiġbru informazzjoni wiesgħa dwar l-immigranti li tmur lil hinn minn xi jkun qed jiġri minn jum għal jum, biex jagħtu stampa eqreb tar-realtà.

Biss fattur li joħroġ mir-rapport ta’ Micallef u tal-oħrajn li ddiskutew il-qagħda f’pajjiżi differenti hu li b’mod naturali, l-ġurnaliżmu jiffoka fuq dak li jikkonċentra l-attenzjoni tal-publiku minn jum għal jum. Ta’ sikwit, dawn jispiċċaw ikunu l-ġrajjiet b’xeħta negattiva.

English Version – Catch 22

Proposition no. 1: I hold you fully responsible to ensure that justice is done.

No. 2: I have no trust at all in you.

No. 3: As I have no trust at all in you, I surely will not hand you material essential to the work you are expected to carry out and I surely cannot entrust you with it.

No. 4: You are not ensuring that justice is done. It still has not been done.

No. 5: You see now how right I was to have no trust at all in you.

No. 6: The responsibilty to ensure that justice is done remains fully yours. It is shameful that you are not carrying out your duty on this matter.

***

AUTISM

An activity organized on the parvis of the St George Preca church at Swatar last Sunday by the Malta Autism Centre run by Melvin Attard highlighted autism and what should be done to deal with the condition.

Children who have it are among the most intelligent but they need – quite like as in the case of dyslexics – personalised support to be able to develop their individual talents. There is a substantial minority in all age groups with autism. We cannot leave members of this minority deprived of the backing that would allow them to eventually give their contribution to society.

As in other “social” fields, more human, material and financial means should be devoted to such end. Meanwhile, it is best to fully recognize voluntary initiatives in this sector. Beyond a financial contribution from the state (and it would be better if this is granted without delays), there should be no objection… to the contrary… if the voluntary sector that is active gets fully consulted and involved whenever proposals are being fleshed out to improve the law and policies related to autism.

***

MEDIA AND IMMIGRANTS

By way of preparation for a seminar about the media and immigration in the Mediterranean that was to be held at the European Parliament, I consulted a study document financed among others by the European Commission and published in 2017. It consists mostly of reports and analyses on a country-by-country basis describing how the media deal with the phenomenon of Mediterranean migration.

The Malta report written by Mark Micallef is extremely interesting. It gives an extensive summary of how immigration “towards” Malta developed over the years and how it was reported by the local broadcasting and press services. It stresses the limited resources of the press and other journalistic media which means that they cannot really allow for reporting based on longterm research. Still, praiseworthy efforts have been made by individual journalists to gather wideranging information about immigrants that goes beyond day to day events, to give a closer picture of realities on the ground.

However, one factor that emerges from Micallef’s report as well as those of others who discussed the situation in other countries, is that journalism must focus on the issues which attract public attention on a daily basis. Often, these end up as stories that carry negative news.

Facebook Comments

Post a comment