Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

E-006300-16

Subject: Follow-up to Written Question P-004140/2016 on Parliament’s resolution of 4 February 2016 on the special situation of islands

With reference to the answer given to Written Question P-004140/2016 on Parliament’s resolution of 4 February 2016 on the special situation of islands, and in addition to the first set of follow-up questions, can the Commission state:
ÔÇö whether these programmes and strategies are time-framed and costed in each case ÔÇö giving time frames and costs;
ÔÇö what data and analyses have been developed to date concerning these islands; and
ÔÇö whether there are any specific programmes and strategies for less developed islands that do not form part of less developed regions?

Joint answer given by Ms Creţu on behalf of the Commission
Written questions: E-006300/16 , E-006299/16
All NUTS2 level regions(1) consisting solely of island Member States or of islands which form part of Member States receiving Cohesion Fund support, or all outermost regions, benefit from the most flexible thematic concentration requirements under Article 4 (1) of the European Regional Development Fund (ERDF) Regulation No 1301/2013(2) for the 2014-2020 period, in the same way as less developed regions.
The ERDF programmes are public information and can be accessed e.g. via Commission open data platform(3) and the responsible national authorities’ websites, in line with shared management governing cohesion policy. In line with the Common Provisions Regulation for the European Structural and Investment (ESI) Funds(4), managing authorities are responsible for the implementation, monitoring and reporting of programme progress, which contributes to reporting by the Commission on the ESI Funds.
There are only few EU-wide studies and data collections covering islands, due to the sub-regional and sometimes sub-local character of many islands. Insofar that islands correspond to NUTS2 or NUTS3 regions, their characteristics have been analysed(5) together with those of other EU regions in the Cohesion Report, the Regional Yearbooks of Eurostat or studies carried out by ESPON(6).

E-006300-16

Su─í─íett: Segwitu g─žall-mistoqsija bil-miktub P-004140/2016 dwar ir-ri┼╝oluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta’ Frar 2016 dwar is-sitwazzjoni spe─őjali tal-g┼╝ejjer
B’riferiment g─žat-twe─íiba mog─žtija lill-mistoqsija bil-miktub P-004140/2016 dwar ir-ri┼╝oluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta’ Frar 2016 dwar is-sitwazzjoni spe─őjali tal-g┼╝ejjer, u b’┼╝ieda mal-ewwel sensiela ta’ mistoqsijiet ta’ segwitu, il-Kummissjoni tista’ tistqarr:
ÔÇöjekk dawn il-programmi u strate─íiji humiex limitati bi┼╝-┼╝mien u jekk hemmx stima tal-ispi┼╝a f’kull ka┼╝, u tforni l-kalendarju u l-ispejje┼╝ relatati;
ÔÇöliema data u anali┼╝ijiet ─íew ┼╝viluppati sal-lum fir-rigward ta’ dawn il-g┼╝ejjer u
ÔÇöjekk hemmx programmi u strate─íiji spe─őifi─ői g─žall-g┼╝ejjer inqas ┼╝viluppati li ma jiffurmawx parti minn re─íjuni inqas ┼╝viluppati?

MT
E-006299/2016
E-006230/2016
Twe─íiba kon─íunta mog─žtija mis-Sinjura Cre╚Ťu
fÔÇÖisem il-Kummissjoni
(18.10.2016)

Ir-re─íjuni kollha tal-livell NUTS 2 [1] li jikkonsistu biss minn Stati Membri g┼╝ejjer jew minn g┼╝ejjer li jiffurmaw parti minn Stati Membri li jir─őievu appo─í─í mill-Fond taÔÇÖ Koe┼╝joni, jew ir-re─íjuni kollha l-aktar imbieg─žda, jibbenefikaw mill-iktar rekwi┼╝iti flessibbli ta’ kon─őentrazzjoni tematika skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament Nru 1301/2013 dwar il-Fond Ewropew g─žall-I┼╝vilupp Re─íjonali (FE┼╗R) [2] g─žall-perijodu 2014-2020, bl-istess mod b─žal re─íjuni anqas ┼╝viluppati.

Il-programmi tal-FE┼╗R huma pubbli─ői u l-a─ő─őess g─žalihom jista’ jsir pere┼╝empju permezz ta’ pjattaforma tad-dejta miftu─ža tal-Kummissjoni [3] u tal-websajts tal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli, skont il-politika ta’ ─íestjoni kondivi┼╝a li tirregola l-politika taÔÇÖ koe┼╝joni. F’konformit├á mar-Regolament dwar id-Dispo┼╝izzjonijiet Komuni g─žall-Fondi Ewropej Strutturali u taÔÇÖ Investiment (Fondi ESI) [4], l-awtoritajiet taÔÇÖ ─íestjoni huma responsabbli mill-implimentazzjoni, il-monitora─í─í u r-rappurtar tal-progress tal-programmi, li jikkontribwixxi g─žal rappurtar mill-Kummissjoni dwar il-Fondi ESI.

Hemm biss ftit studji li jikkon─őernaw l-UE kollha u ftit ─íabriet ta’ dejta li tkopri l-g┼╝ejjer, min─žabba l-karattru subre─íjonali u xi kultant sublokali ta’ ─žafna g┼╝ejjer. Safejn il-g┼╝ejjer ikunu jikkorrispondu ma’ re─íjuni NUTS2 jew NUTS3, il-karatteristi─ői tag─žhom ─íew analizzati [5] flimkien ma’ dawk ta’ re─íjuni o─žra tal-UE fir-Rapport dwar il-Koe┼╝joni, fil-pubblikazzjonijiet re─íjonali tal-Eurostat jew fl-istudji li jsiru minn ESPON [6].

1. Il-klassifikazzjoni NUTS (Nomenklatura ta’ unitajiet territorjali g─žall-istatistika) hija sistema ─íerarkika biex ikun divi┼╝ it-territorju ekonomiku tal-UE.
2. Ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Di─őembru 2013 dwar il-Fond Ewropew g─žall-I┼╝vilupp Re─íjonali u dwar dispo┼╝izzjonijiet spe─őifi─ői li jikkon─őernaw l-Investiment li g─žandu fil-mira t-tkabbir u l-impjiegi u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006, ─áU L 347, 20.12.2013.
3. https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
4. Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Di─őembru 2013 li jistabbilixxi dispo┼╝izzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew g─žall-I┼╝vilupp Re─íjonali, il-Fond So─őjali Ewropew, il-Fond ta’ Koe┼╝joni, il-Fond Agrikolu Ewropew g─žall-I┼╝vilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd
5. Anali┼╝i interna tar-re─íjuni tal-UE bi spe─őifi─őitajiet ─íeografi─ői inklu┼╝i l-g┼╝ejjer (Dokument ta’ ─Židma REGIO Nru 02/2009, “Territorji b’karatteristi─ői ─íeografi─ői spe─őifi─ői”, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2009_02_geographical.pdf);
6. Pro─íett ESPON GEOSPECS: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2013Projects/Menu_AppliedResearch/geospecs.html
Pro─íett ESPON EUROISLANDS: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2013Projects/Menu_TargetedAnalyses/EUROISLANDS.html.

Facebook Comments

Post a comment