Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Maria Arena (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Dominique Bilde (ENF) , José Blanco López (S&D) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Andrea Bocskor (PPE) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Norbert Erdős (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Esteban González Pons (PPE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Marian Harkin (ALDE) , Krzysztof Hetman (PPE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Sophia in ‘t Veld (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Agnes Jongerius (S&D) , Petra Kammerevert (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Javi López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Csaba Molnár (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Momchil Nekov (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Demetris Papadakis (S&D) , Marek Plura (PPE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Frédérique Ries (ALDE) , Dominique Riquet (ALDE) , Virginie Rozière (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Siôn Simon (S&D) , Helga Stevens (ECR) , Eleftherios Synadinos (NI) , Tibor Szanyi (S&D) , Claudia Tapardel (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Romana Tomc (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Flavio Zanonato (S&D) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Milan Zver (PPE)

Question (02/07/2015):
The OECD has recently published a report entitled ‘Skills Outlook 2015 — Youth, Skills and Employability’ which outlined the risk of abuse in companies practices when recruiting interns as their workforces. The abuse of traineeships has led to an exclusion of necessary and structural employment positions. The Council Recommendation on a Quality Framework Traineeship highlights that ‘there is a lack of transparency regarding working conditions for traineeships’ and this might lead to use of trainees ‘as a cheap or even unpaid labour’.

Unfortunately, this situation occurs mainly in countries with the highest level of youth unemployment. The recruitment of interns into company’s personnel is not targeted towards their training or improving their skills to facilitate access to the labour market. On the contrary, companies are using some traineeships to reduce their labour costs in order to maintain their short-term profits and endangering the company’s long-term competitiveness and development.

The recommendation foresees that the Commission should monitor the progress made by Member States.

1. Has the Commission analysed the information regarding the policies enforced by the Member States on the application of this recommendation?

2. Is the Commission scrutinising the measures adopted by the Member States that prevent using trainees as a workforce instead of giving them the skills they need to be prepared to enter the labour market?

Answer (31/08/2015):
Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission
The Commission fully shares the concerns expressed by the Honourable Members.

The 2014 Quality Framework for Traineeships includes guidelines to provide a high quality learning content and fair working conditions so that traineeships efficiently support education-to-work transitions and increase the employability of trainees. The framework also contains guidelines on transparency regarding compensation and social security coverage, as well as hiring chances. This will allow trainee candidates to have all necessary information about traineeship conditions already at the time of the application, and will thus enhance a more open and transparent recruitment process.

According to the Quality Framework for Traineeships, Member States have to provide information to the Commission on measures taken in accordance with this framework by the end of 2015. Based on this, the Commission will report on progress in applying the framework in 2016.

Maltest Version

Suġġett: Il-progress li sar fl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni dwar Qafas ta’ Kwalità għat-Traineeships

L-OECD reċentement ippubblikat rapport bit-titolu “Skills Outlook 2015 — Youth, Skills and Employability” li ddeskriva r-riskji tal-abbuż fi prattiki ta’ kumpaniji meta jirreklutaw interni bħala parti mill-forza tax-xogħol tagħhom. L-abbuż tat-traineeships wassal biex ikunu esklużi pożizzjonijiet meħtieġa u strutturali mil-lat ta’ impjieg. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Qafas ta’ Kwalità għat-Traineeship tenfasizza li “hemm nuqqas ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ kundizzjonijiet tax-xogħol għall-apprendistati” u li dan jista’ jwassal biex l-apprendistati jintużaw “bħala xogħol irħis jew saħansitra mhux imħallas”.
Sfortunatament, din is-sitwazzjoni sseħħ l-aktar f’pajjiżi li għandhom l-ogħla rati ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ. Ir-reklutaġġ ta’ interni bħala parti mill-persunal ta’ kumpanija ma jfittixx it-taħriġ jew it-titjib tal-ħiliet tagħhom biex jiffaċilita l-aċċess għas-suq tax-xogħol. Bil-maqlub, hemm kumpaniji li qed jużaw l-apprendistat biex inaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol sabiex iżommu l-profitti tagħhom fuq terminu qasir u jipperikolaw il-kompetittività u l-iżvilupp tal-kumpanija tagħhom fuq terminu twil
Ir-Rakkomandazzjoni tipprevedi li l-Kummissjoni għandha tissorvelja l-progress li jkun sar mill-Istati Membri.
1. Il-Kummissjoni analizzat l-informazzjoni dwar il-politiki li qed iwettqu l-Istati Membri dwar l-applikazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni?
2. Il-Kummissjoni qed tiskrutinizza l-miżuri adottati mill-Istati Membri li jimpedixxu l-użu ta’ apprendistati bħala l-forza tax-xogħol minflok ma jtuhom il-ħiliet li jeħtieġu biex ikunu mħejjija jidħlu fis-suq tax-xogħol?

MT
E-010744/2015
Tweġiba tas-Sinjura Thyssen
f’isem il-Kummissjoni
(31.8.2015)

Il-Kummissjoni taqbel mal-Onorevoli Membri fit-tħassib espress minnhom.

Il-Qafas ta’ Kwalità għat-Traineeships jinkludi linji gwida biex it-traineeship ikun jinkludi kontenut ta’ tagħlim ta’ kwalità għolja u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti biex l-istess traineeship jappoġġa b’mod effiċjenti t-tranżizzjoni mill-iskola għad-dinja tax-xogħol u jżid l-impjegabbiltà tat-trainees. Il-qafas fih ukoll linji gwida dwar it-trasparenza dwar il-kumpens u l-kopertura tas-sigurtà soċjali, kif ukoll opportunitajiet ta’ ingaġġ. Dan se jippermetti li, meta japplikaw, il-kandidati għal traineeship jiksbu l-informazzjoni meħtieġa kollha dwar il-kundizzjonijiet tat-traineeship. Dan għandu jwassal għal proċess ta’reklutaġġ aktar miftuħ u trasparenti.

Skont il-Qafas ta’ Kwalità għat-Traineeships, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar miżuri meħuda f’konformità ma’ dan il-Qafas sa tmiem l-2015. Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni se tirrapporta dwar il-progress fl-applikazzjoni tal-Qafas fl-2016.

Facebook Comments

Post a comment