Question for written answer E-003728/2015
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

Subject: Employment figures in EU island regions and the EU

Question(s)
Can the Commission provide the following information regarding each EU island region at NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) levels 2 and 3 for the years 2000 to 2013:
1. the total number of employed and unemployed economically active persons, as a percentage of the total economically active population; and
2. the total number of employed and unemployed economically active women, as a percentage of the total economically active female population?
Can the Commission also provide the above information for the EU 25, EU 27 and EU 28 as a whole?

E-003728/2015
Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission
(5.5.2015)

The Honourable Member will find the requested information in the Annex.

The information provided relates to island regions at NUTS 2 level only, since Eurostat does not publish data from the EU-Labour Force Survey at NUTS 3 level. Furthermore, Eurostat does not publish the aggregate for the EU-25. Instead, EU-15 has been included. The information in the Annex refers to the age group 15 years and over.

The information in the Annex includes the total number of employed persons but not the employed persons as a share of the economically active population, as the employment rate is calculated as a percentage of the total population of the same age group.

More data and indicators from the EU-Labour Force Survey can be accessed here: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

EU island regions listed in the Annex were defined as NUTS 2 regions entirely insular or part of islands without a fixed link (bridge, tunnel) to the mainland.

E-003728-15 ANNEX

Maltese Version

E-003728-15
Suġġett: Iċ-ċifri tal-impjiegi fir-reġjuni insulari tal-UE u fl-UE

Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta’ kull reġjun insulari tal-UE fil-livelli 2 u 3 tan-NUTS (Klassifikazzjoni komuni ta’ Unitajiet Territorjali għall-Istatistika) mill-2000 sal-2013:
1.in-numru totali ta’ nies ekonomikament attivi impjegati kif ukoll dawk qiegħda, bħala perċentwali tat-total tal-popolazzjoni ekonomikament attiva; kif ukoll
2.in-numru totali ta’ nisa ekonomikament attivi impjegati kif ukoll dawk qiegħda, bħala perċentwali tat-total tal-popolazzjoni tan-nisa ekonomikament attiva?
Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi wkoll l-informazzjoni t’hawn fuq għall-UE-25, l-UE-27 u l-UE-28 b’mod ġenerali?

MT
E-003728/2015
Tweġiba tas-Sinjura Thyssen
f’isem il-Kummissjoni
(5.5.2015)

L-Onorevoli Membru għandu jsib l-informazzjoni li talab fl-Anness.

L-informazzjoni mogħtija għandha x’taqsam mar-reġjuni insulari fil-livell NUTS 2 biss, peress li l-Eurostat ma jippubblikax dejta mill-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol fl-UE fil-livell NUTS 3. Barra minn hekk, il-Eurostat ma jippubblikax l-aggregat għall-UE-25. Minflok, ġiet inkluża d-dejta għall-UE-15. L-informazzjoni f’dan l-Anness tirreferi għall-grupp tal-età minn 15-il sena ‘l fuq.

L-informazzjoni fl-Anness tinkludi l-għadd totali tal-persuni impjegati iżda mhux il-persuni impejgati bħala proporzjon tal-populazzjoni attiva ekonomikament, peress li r-rata tal-impjiegi hija kkalkulata bħala persentaġġ tal-popolazzjoni totali tal-istess grupp ta’ età.

Fil-ħolqa li tidher hawn taħt jinstabu aktar dejta u l-indikaturi li rriżultaw mill-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol fl-UE: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Ir-reġjuni insulari tal-UE elenkati fl-Anness ġew iddefiniti bħala reġjuni NUTS 2 għalkollox insulari jew parti minn gżejjer mingħajr rabta fissa (pont, mina) mal-kontinent.

E-003728-15 ANNEX

Facebook Comments

Post a comment