Former Prime Minister Alfred Sant told the European Parliament that there is a strong economic case, and not just a social and a cultural one, to preserve and enhance future traditional fishing in the same way that this is being done for fish stocks. Explaining his vote in favour of the report “Status of fish stocks and socio-economic situation of the fishing sector in the Mediterranean” at the European Parliament, the Maltese MEP said we can no longer ignore the fact that institutionally and economically, the position of traditional fishermen was not sufficiently taken into account when conservation policies were being drafted. In part this happened because the legitimate interests of these fishermen were not adequately represented and assessed, in the face of a fast growing and politically effective “modern” “industrial” sector.

“This has got to be corrected. Fortunately, there is a growing awareness among traditional fishermen even in the remoter areas that they need to mobilise more effectively. For even now, there are some who consider traditional fishing as an economically non-viable activity which must be tolerated till it dies out on its own.
“I voted for this resolution because it makes a serious effort to consider traditional and artisanal fishing as an integral part of the fisheries sector in the Mediterranean, giving members of this community the prominence they deserve, while relating it in a realistic way to the effective management of fish stocks.” remarked the Maltese MEP.
The Report dealt with the dramatic decline of Mediterranean fish stocks – more than 90% of those assessed are overexploited, with some on the verge of collapse. It stresses the need to improve stock assessment (data collection, availability and analysis; suggesting a common database) as well as control and surveillance, and to strengthen cooperation among Mediterranean countries (EU and non-EU), particularly in view of tackling illegal, unreported and unregulated fishing. The Report refers to preferential treatment for small and artisanal fisheries as well as the need for a guarantee for a basic income for fishermen during “biological rest periods”. The report also refers specifically to talks on the problem of poor data as regards to fishing and the need to further involve fishermen in the decision-making process. It also deals with the third country factor and the impact that fishermen from non-EU countries have on fishing in the Mediterranean.
The Resolution was approved with 558 votes in favour, 43 against, and 35 abstentions.

Maltese Version – HEMM UKOLL RAĠUNIJIET EKONOMIĊI GĦALA S-SAJJIEDA TRADIZZJONALI M’GĦANDHOMX JIĠU INJORATI

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew qal li hemm raġunijiet ekonomiċi b’saħħithom biex jiġu mħarsa s-sajjieda tradizzjonali. Dr Alfred Sant qal li l-pożizzjoni istitutuzzjonali u ekonomika tas-sajjieda tradizzjonali ma ġietx ikkunsidrata biżżejjed meta tfasslet il-politika tal-konservazzjoni. Dr Sant qal dan waqt li vvota favur ir-rapport ‘Il-qagħda tal-istokks tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjo-ekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran’, fil-Parlament Ewropew fi Brussell. L-MPE Malti qal li s-sajjieda tradizzjonali ma jistgħux jibqgħu jiġu injorati u saħaq li s-sajd tradizzjonali jrid ikun ippreżervat u megħjun bl-istess mod kif isir għall-istokks tal-ħut. Ir-raġunijiet mhumiex soċjali u kulturali biss, iżda hemm raġuni ekonomika b’saħħitha wkoll.

“Meta tfasslet il-politika tal-konservazzjoni tal-ħut is-sajjieda ma kinux irrappreżentati u assessjati b’mod adegwat biex jitħarsu l-interessi leġittimi tagħhom. Fl-istess ħin is-settur ‘industrijali modern’ sar politikament effettiv u kiber b’rata mgħaġġla. Din is-sitwazzjoni trid titranġa. Fortunatament, is-sajjieda tradizzjonali, anki dawk ta’ żoni remoti, saru aktar konxji dwar il-bżonn ta’ mobilizzazzjoni aktar effettiva. Anki issa, hemm min jikkonsidra s-sajd tradizzjonali bħala attivita` mhux vijabbli li trid tiġi ttollerata sakemm tmut mewta naturali.”

“Ivvotajt favur din ir-riżoluzzjoni għaliex tagħmel sforz serju biex tikkonsidra s-sajd tradizzjonali bħala parti integrali mis-settur tas-sajd tal-Mediterran. Ir-riżoluzzjoni tagħti lil membri ta’ din il-komunita` ta’ sajjieda l-prominenza li jistħoqqilhom, u fl-istess ħin hija realistika fil-qasam tal-immaniġġjar tal-istokks tal-ħut.” qal l-MPE Malti.
Ir-rapport isemmi t-tnaqqis kbir fl-istokks tal-ħut fil-Mediterran – aktar minn 90% tal-ispeċji li ġew assessjati qed jiġu esplojtati, b’uħud minnhom fuq ix-xifer ta’ kollass. Jirreferi għall-ħtieġa ta’ titjib fl-assessjar tal-istokks (ġbir ta’ informazzjoni, analiżi, suġġerimenti favur ‘database’ komuni). Isemmi titjib fil-kontroll u s-sorveljanza, u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni fost il-pajjiżi tal-Mediterran (kemm tal-Unjoni u kemm dawk mhux fl-Unjoni), l-indirizzar tas-sajd illegali mhux rapportat u mhux regolat. Ir-rapport jirreferi wkoll għat-trattament preferenzjali lis-sajjieda tradizzjonali u l-ħtieġa ta’ garanzija ta’ dħul bażiku għas-sajjieda waqt ‘perjodi ta’ mistrieħ bijoloġiku’. Ir-rapport jirreferi wkoll b’mod speċifiku għal taħdidiet fuq il-problema ta’ ġbir ta’ informazzjoni fir-rigward tas-sajd u l-ħtieġa li jkunu involuti aktar is-sajjieda fil-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet. Jitratta wkoll mal-fattur ta’ terzi pajjiżi u l-impatt li għandhom sajjieda mill-pajjiżi mhux tal-UE fuq is-sajd fil-Mediterran.
Ir-riżoluzzjoni addiet b’558 vot favur, 43 kontra u 35 astensjonijiet.

Facebook Comments

Post a comment