Question for written answer E-004218/17
to the Commission
Alfred Sant (S&D)
(26 June 2017)

Subject: Business demography

Can the Commission provide the following data in respect of NUTS levels 2 and 3 island regions for the years 2008 to 2015:
— Population of active enterprises;
— Number of births of enterprises;
— Number of deaths of enterprises;
— Number of persons employed in active enterprises;
— Number of persons employed in the population of births; and
— Number of persons employed in the population of deaths?

Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission
(11 August 2017)
The Honourable Member will find the requested information in the annex.
Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council (1) (recast), Annex IX, provides a legal basis for the
business demography data collection at national level. Regional level business demography statistics is collected on a voluntary basis.
Therefore, data is not available for all the regions and reference years. All available requested data have been included in the annex.
All data refers to the economic sectors: Industry, construction and services except insurance activities of holding companies (Nace BS_X_K642)
EU island regions listed in the annex were defined as NUTS 2 or NUTS 3 regions entirely insular or part of islands without a fixed link
(bridge, tunnel) to the mainland.

See annex: Annex

1. ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13-59.

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub E-004218/2017 lill-Kummissjoni
Artikolu 130 tar-Regoli ta’ Proċedura
Alfred Sant (S&D)
Suġġett: Demografija tan-negozji
Tista’ l-Kummissjoni tipprovdi d-data li ġejja fir-rigward tar-reġjuni insulari fil-livelli NUTS 2 u 3 għas-snin bejn l-2008 u l-2015:
– il-popolazzjoni tal-impriżi attivi;
– l-għadd ta’ impriżi ġodda;
– l-għadd ta’ impriżi li spiċċaw;
– l-għadd tal-persuni impjegati f’impriżi attivi;
– l-għadd tal-persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi ġodda; u
– l-għadd tal-persuni impjegati fil-popolazzjoni ta’ impriżi li spiċċaw?

MT E-004218/2017 Tweġiba tas-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni (11.8.2017)

L-Onorevoli Membru għandu jsib l-informazzjoni li talab fl-anness.

L-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (riformulazzjoni), jipprovdi bażi legali għall-ġbir tad-dejta dwar id-demografija tan-negozju fil-livell nazzjonali. L-istatistika dwar id-demografija tan-negozju fil-livell reġjonali tinġabar fuq bażi volontarja. Għalhekk, m’hemmx dejta disponibbli għar-reġjuni u għas-snin ta’ referenza kollha . Id-dejta kollha mitluba li kienet disponibbli iddaħħlet fl-anness.

Id-dejta kollha tirreferi għas-setturi ekonomiċi: L-industrija, il-kostruzzjoni u s-servizzi ħlief attivitajiet tal-assigurazzjoni ta’ kumpaniji azzjonarji (Nace B-S_X_K642)

Ir-reġjuni insulari tal-UE elenkati fl-Anness ġew iddefiniti bħala reġjuni NUTS 2 jew NUTS 3 insulari għalkollox, jew parti minn gżejjer mingħajr rabta fissa (pont, mina) mal-kontinent.

1. ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13-59.

Facebook Comments

Post a comment